Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem po przekształceniach dokonanych w roku 2007 jest samorządową instytucją kultury. Działa w oparciu o zapisy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz zapisów statutu. W miarę swoich możliwości finansowych, osobowych, lokalowych i infrastrukturalnych realizuje szeroki zakres działań.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi do podstawowych zadań biblioteki należą:

  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, do zadań biblioteki może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno –  metodycznej, udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Jako jedna z nielicznych bibliotek publicznych w regionie posiada własny katalog online i prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów i obsługę czytelników.

Biblioteka będąc jedyną samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie Skępe aktywnie promuje wszelką działalność kulturalną, organizując lub współorganizując większości lokalnych imprez kulturalnych.

Biblioteka w swej szerokiej działalności podejmuje szereg działań o charakterze kulturalnym. Wśród imprez na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego organizowany przez bibliotekę pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe organizowany corocznie przez skępską bibliotekę, na który z całej polski młodzi poeci nadsyłają co roku kilkaset zestawów wierszy. W imprezie chętnie uczestniczą parlamentarzyści. W przeszłości na gali wręczenia nagród uczestniczyli m.in. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Iwona Śledzińska – Katarasińska i członek Sejmowej Komisji Kultury Małgorzata Kidawa – Błońska. Posłowie Tomasz Lenz i Marek Wojtkowski są fundatorami nagród dla laureatów. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji konkursu.

Biblioteka aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie gminy Skępe. Współorganizuje „Dni Skępego”. Organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci pt. „Nie siedź w domu – radosne wakacje z biblioteką” trwające przez miesiąc w czasie wakacji. Dzieci uczestniczą w kilku modułach zajęć: plastycznym, literacko – dziennikarskim i krajoznawczym oraz sportowym. Na zakończenie każdego cyklu odbywa się wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku bądź na grillu oraz wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody.

Biblioteka ogłasza konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skępe.

Z inicjatywy biblioteki odbywają się również gminne imprezy okolicznościowe, m.in. Święto Niepodległości i Powitanie Nowego Roku na miejskim Rynku. Biblioteka organizuje różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami w regionie. Przykładem takiej wystawy jest prezentacja gminy na II Kongresie Dobrzynian w Rypinie, jak również wystawy z okazji Dni Skępego, a także wystawy okolicznościowe.

Od wielu lat przy bibliotece działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skupiający ludzi uczestniczących na terenie gminy w tym wielkim charytatywnym ogólnopolskim wydarzeniu.

Do tradycji skępskiej biblioteki weszły również spotkania autorskie z lokalnymi artystami i poetami. Wśród twórców goszczących w bibliotece wymienić można, m.in. sekretarza polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka, Czesławę Krystynę Chojnicką, Sławomira Ciesielskiego, Dariusza Chrobaka i wielu innych lokalnych twórców.

Na szczególną uwagę zasługują wieloletnie kontakty biblioteki w Skępem z Biblioteką Zakładu Karnego we Włocławku i działającym przy niej Klubem Bartnicka 10. Skazani wielokrotnie spotykali się z młodzieżą gminy Skępe.
W ramach współpracy wystawiana była m.in. sztuka pt. „Bici biją” oraz odbyły się spotkania autorskie i pogadanki resocjalizacyjne i profilaktyczne.

W ramach swej działalności biblioteka jest organizatorem wielu wycieczek dla młodzieży. Do tradycji weszły wycieczki dla dzieci uczestniczących w letnich zajęciach w bibliotece. W przeszłości dzieci były w Poznaniu, Łowiczu i Żelazowej Woli, Malborku, Płocku i wielu innych ciekawych miejscach w Polsce. Raz w roku organizowana jest wycieczka dla młodzieży do Sejmu na zaproszenie zaprzyjaźnionych z biblioteką parlamentarzystów.

Jedną z działalności skępskiej biblioteki zasługującą na szczególną uwagę jest działalność wydawnicza. Pod jej egidą powstały albumy pt. „Kapliczki i krzyże gminy Skępe” oraz „Skępe w rysunku pastelami Stanisława Głowackiego”. Wydała wiele zbiorków poezji wśród, których wyróżnić można „Perełki” Sławomira Ciesielskiego, oraz kolejne zbiorki zawierające wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego pt. „Świtanie wszechczasu”. Z inicjatywy biblioteki zebrane i oprawione w sztywną oprawę zostało 30 numerów gazety „Nasze Skępe”.

Jako nowoczesna jednostka prowadzi również bogatą działalność promocyjną. Posiada własne zakładki do książek, teczki z nazwą biblioteki oraz prezentuje swoje osiągnięcia w prasie lokalnej.

Biblioteka współpracuje z siecią szkół, przedszkoli w gminie Skępe oraz wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na terenie województwa. Wymienić tutaj należy: Młodzieżowe Biuro Pracy OHP z Włocławka, Bibliotekę Zakładu Karnegowe Włocławku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Działalność finansowana jest ze środków budżetowych Miasta i Gminy Skępe.

W swej działalności bierze udział w konkursach grantowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundację „Orange” oraz korzysta z pomocy sponsorów.

Skępska biblioteka pomimo trudnych warunków lokalowych i skromnej obsadzie osobowej prowadzi bogatą działalność kulturalną. Pomimo wielu trudności podejmuje odważne wyzwania o charakterze organizacyjnym jak i organizowanych imprez.