Regulamin konkursu plastycznego
„Nie bądźcie obojętni
Auschwitz nie spadło z nieba !!!

(cytat : Profesor Marian Turski”)

 

I. Cele konkursu i jego zasięg

 • Konkurs ma zasięg powiatowy
 • Upowszechnienie wiedzy na temat tragedii Holokaustu.
 • Upamiętnienie ofiar masowej zagłady.
 • Kształtowanie wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka.
 • Krzewienie wartości humanistycznych związanych ze zwalczaniem nietolerancji, dyskryminacji i rasizmu.
 • Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.

 

II. Organizator

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe, tel. 542877015

III. Patronat honorowy

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 • dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Lipnowskiego,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Lipnowskiego.
 • Praca (plakat) ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora i nawiązywać do tytułu konkursu.
 • Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. collage, pastele, farby plakatowe, grafika) na papierze typu brystol w formacie A4 (210 × 297 mm) lub A3 (297 × 420 mm)
 • Prace należy składać do dnia 2 lutego 2024 roku w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.
 • Praca powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko ucznia

Klasa

Nazwa szkoły, adres, telefon

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Przystępując do konkursu, uczestnik zobowiązany jest podpisać klauzulę RODO stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
 • Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

 

V. Nagrody

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

 

VI. Ocena prac konkursowych

 • O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 • Jury weźmie pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność/kreatywność,
 • walory artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania).
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

VII. Ogłoszenie wyników

 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem: https://biblioteka.skepe.pl/
 • O terminie uroczystego ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

Klauzula RODO

Oświadczenie