sercaGminny konkurs dla dzieci i rodziców na „Walentynkę”
pt. „Lubimy czytać – lubimy naszą Bibliotekę” - z okazji 75 rocznicy powstania
Biblioteki w Skępem

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skępe do udziału w Gminnym konkursie dla dzieci i rodziców na „Walentynkę” pt. „Lubimy czytać – lubimy naszą Bibliotekę” - z okazji 75 rocznicy powstania Biblioteki w Skępem

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku z 75 rocznicą utworzenia biblioteki w Skępem

2. Cel konkursu: pielęgnowanie budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastyczne, literackiej i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, promocja biblioteki i czytelnictwa

3. Organizator konkursu:  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015.

4. Konkurs kierowany jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ich rodziców z terenu Miasta i Gminy Skępe.

5. Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki walentynkowej, plakatu, lub „Walentynki” w innej formie np. widokówki z życzeniami lub pozdrowieniami przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko, o tematyce zgodnej z tytułem konkursu

6. Dopuszczalna technika i forma wykonywania pracy jest dowolna

7. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko.

8. Do prac winna zostać dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko, wiek, szkołę, numer kontaktowy.

9. Termin dostarczania prac konkursowych upływa w dniu 24 lutego (piątek) 2023 r. godz. 14.00.

10. Miejsce przyjmowania prac: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem ul. Kościelna 2 , 87-630 Skępe

11. Dostarczone prace oceniane będą w odpowiednich  kategoriach wiekowych.

12. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

13. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane w postaci wystawy. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

15. Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i podpisania załączników do niniejszego regulaminu .

Zapraszamy do udziału w konkursie

Klauzula RODO / Zgoda rodzica - opiekuna