Gminny Konkurs dla dzieci i rodziców na hasło
promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2022 roku
 - z motywem związanym z jubileuszem
25- lecia odzyskania praw miejskich przez Skępe

 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2022 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015
2. Cele konkursu:
• promocja i popularyzacja biblioteki
• rozwijanie kreatywności
• integracja mieszkańców z biblioteką
• wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych
• popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży
3. Hasła w zaklejonej kopercie należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem do dnia 28 marca 2022 r. lub przesłać na adres Biblioteki ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe. Kopertę dostarczoną do biblioteki należy opatrzyć dopiskiem "Hasło promujące bibliotekę".
Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz muszą zawierać dane kontaktowe tj. adres i nr telefonu.
4. Każdy uczestnik, zespół rodzic wraz z dzieckiem może zgłosić maksymalnie trzy hasła. Organizatorzy nie ograniczają uczestników ilością słów zawartych w haśle, jednak hasło w rozumieniu zwyczajowym jest krótką formą prezentacji tematu zawierającą w swej treści motyw związany z jubileuszem 25 rocznicy odzyskania praw miejskich przez Skępe.
5. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu. Hasła nie mogą się powtarzać, gdyż takie prace nie będą oceniane.
6. Najlepsze hasła zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz najlepszym hasłem będzie promowana biblioteka w roku 2022 w mediach i na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych biblioteki.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich haseł nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników.
7. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Zastrzegamy sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac w każdej formie uznanej za słuszną przez Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na materiałach promocyjnych biblioteki, na stronie internetowej itp.
8. Konkurs ma charakter zabawy i integracji społecznej.
9. Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie, bądź za pośrednictwem strony internetowej biblioteki: https://biblioteka.skepe.pl/,

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie

Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem

Klauzula RODO - Oświadczenie